III Sesja Rady Miejskiej Otyń

w dniu 2018-12-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej Otyń.

3.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.

4.Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Otyń 1.przedstawienie projektu budżetu, 2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 3.odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń, 4.przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń 5.odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały, 7.dyskusja nad projektem budżetu, 8.głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia, 9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków, 10. głosowanie uchwały.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

8.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022: 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022,2.odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,3. głosowanie uchwały.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

9.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2018.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

10.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Otyń na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

11.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

12.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

13.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

14.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 2 lat.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

15.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest część powierzchni dachowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

16.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

17.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

18.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany Statutu Gminy Otyń.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w s...)

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej Otyń.

21.Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej Otyń.